Ilinalagay ng mga kabataang sumusubok ng paggamit ng droga ang kanilang kanilang kalusugan at kaligtasan sa bingit ng panganib. Kung isa kang magulang, paano mo matutulungan ang iyong anak na makaiwas sa droga? Matutulungan mo sila sa pamamagitan ng pagpaintindi sa kanila ng mga kahihinatnan ng paggamit ng bawal na gamot. Makakatulong din ang pagpapaunawa sa kanila ng kahalagahan ng paggawa ng tamang mga disisyon sa buhay.

Bakit umaabuso ang mga kabataan sa droga?

Iba’t ibang salik ang pinaggagalingan ng pag-abuso sa droga ng mga kabataan. Kasama na diyan ang insecurity at masidhing kagustuhan na tanggapin sila ng nakararami. Kadalasan na, ang mga kabataan ay nakakaramdam na sila ay para bang walang kamatayan, kaya gagawin nila ang gusto nila na hindi man lamang iniisip ang mga kalalabasan ng kanilang mga pagpili sa buhay, kasama na ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot.

maiiwasan ang droga

Narito ang karaniwang mga mga dahilan ng paggamit ng droga sa mga kabataan

  • May mga kapamilya na gumagamit o dati nang gumamit ng droga
  • Problema o sakit sa pag-iisip, tulad ng depresyon, pagkasiphayo, o ADHD
  • Pagkakaroon ng matinding at nakaka-traumang karanasan, tulad ng aksidente sa sasakyan o pagiging biktima ng pang-aabuso
  • Mababang tingin sa sarili, nakakaramdam na hindi sila tanggap sa lipunan

Hindi magandang epekto ng pag-abuso sa inagbabawal na gamot

Kahinaan sa pagmamaneho. Ang pagmamaneho habang nakagamit ng kahit anong ipinagbabawal na gamot ay sadyang makapagpapahina ng isang tao sa pagmamaneho, na siyang dahilan kung bakit maraming adik ang naaaksidente taon taon.

Maaagang pagbubuntis. Ang mga kabataan na lango sa ipinagbabawal na gamot ay may kahinaan sa pagdidisisyon. Bukod diyan, ang mga kabataan na gumagamit ng bawal na gamot ay sadyang mapupusok. Ito ay maaaring mauwi sa hindi protektadong pakikipagtalik na maaaring mauwi sa maaaga, at wala sa planong pagbubuntis.

Pagkaadik. Ang mga kabataang nahihilig sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay mas malamang na magkaroon ng mas seryosong problema sa pagka-lulong sa droga.

Malalang sakit. Ang droga, tulad ng marihuwana, shabu at ecstacy ay maaaring maging dahilan ng sakit sa atay at puso. Ang matagalang paggamit ng shabu ay nakakabaliw, nakakasira ng ulo. Ang pag-abuso sa mga prescription drugs, o mga gamot na irineresta ng mga doktor tulad mga syrup at inhaler ay nakakasira sa puso, baga, atay at bato. Ang pag-abuso sa prescription drugs o mga over-the-counter na mga gamot ay maaari ring maging dahilan ng stress at pangingisay.

adiksyon sa shabu

Paano tutulungan ang iyong anak na mag-iwas sa droga

Paano maiiwasan ang droga sa mga kabataan? Naglista kami ng epektibong mga paraan.

Alamin ang pananaw ng iyong anak tungkol sa kaniyang papanaw ukol sa droga. Iwasan ang matinding pag-sermon. Makinig sa sasabihin ng iyong anak at maging handang sagutin ang kanyang mga katanungan tungkol sa droga. Iparamdam sa kaniya na ayos lang na maging prangka at tapat siya sa inyo. Masdan ang sinasabi ng kaniyang mga kilos para malaman kung ano ang kaniyang pakiramdam ukol sa droga.

Ipakipag-usap sa kaniya ang mga dahilan kung bakit nakasasama ang pag-abuso sa mga ipinababawal na gamot. Huwag naman siyang takutin. Ngunit magfocus sa mga epekto ng droga sa mga bagay na mahalaga sa kanya personal, tulad ng isports, pagmamaneho, kalusugan at personal na itsura.

Isaalang-alang ang sinasabi ng media. May mga programa sa TV, mga pilikula, websites o mga kanta ay para bang pinagaganda pa ang paggamit ng drugs, Ipakipag-usap sa kanya ang mga bagay na kaniyang nakikita o naririnig.

Pag-usapan ang mga paraan upang malabanan ang peer pressure. Isama ang iyong anak, mag-isip ng mga paraan kung paano siya tatanggi kung may isang kaklase o kababata na mag-alok sa kanya ng droga.

Panghuli, maging handang ipakipag-usap sa kanya ang iyong personal na karanasan sa droga, kung meron man. Pag-isipan kung ano ang iyong magiging sagot kapag ang iyong anak ay magtanong tungkol sa karanasan mo. Kung pinili mong hindi talaga gumamit ng droga, ipaliwanag mo sa kaniya kung bakit. Kung ikaw ay gumamit noon, sabihin mo sa kaniya kung anong mga aral ang natutuhan mo sa buhay noong mapagtanto mo na masama pala ang droga.

3.9/5 - (53 votes)